• Zaporozhye State Medical University
 • VN Karazin Kharkiv National University
 • Kharkiv National Medical University
 • O.O. Bogomolets National Medical University
 • Dnepropetrovsk State Medical Academy
 • Lugansk State Medical University
 • Kyiv Medical University of UAFM
 • Ternopil State Medical University
 • Odessa National Medical University
 • Black Sea National University
 • Ivano-Frankivsk National Medical University
 • Sumy State University